Pro memoria Nasi Profesorowie - wspomnienie śp. Prof. Jerzego Wiśniewskiego

24 stycznia br. o godzinie 13.00 w sali seminaryjnej Kolegium Cieszkowskie Stare
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71C, odbędzie się spotkanie poświęcone wspomnieniu śp. Prof. Jerzego Wiśniewskiego.

Spotykamy się w holu Kolegium Cieszkowskie Stare, gdzie zaprezentowany zostanie zbiór pamiątek po Profesorze. Prezentacja przygotowana przez prof. Dariusza J. Gwiazdowicza przy udziale Koła...


Spotykamy się w holu Kolegium Cieszkowskie Stare, gdzie zaprezentowany zostanie zbiór pamiątek po Profesorze. Prezentacja przygotowana przez prof. Dariusza J. Gwiazdowicza przy udziale Koła Leśników UPP oraz Komisji Dziedzictwa i Historii Leśnictwa ZG PTL

 Zaproszenie w wersji PDFPrzedświąteczne, okolicznościowe seminarium PTL - 15 grudnia 2023

Serdecznie zapraszamy na przedświąteczne, okolicznościowe seminarium PTL 15 grudnia 2023, Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, godz. 13.00
 

Potwierdzenie udziału w seminarium prosimy dokonywać do dnia 8.12.2023

 • telefonicznie pod numerem +48 61 668 44 11 lub
 • za pomocą prostego formularza internetetowego (logowanie nie jest wymagane) pod adresem https://forms.gle/kkRHWMJDAngs8FUg8 a także w dalszej części tego "newsa".

ZAPROSZENIENI PDF DO POBRANIA


W programie spotkania

 • podsumowanie „Roku prof. Józefa Rivolego” – wystąpienie okolicznościowe, wystawa, promocja książki biografcznej;
 • prezentacja flmu pt. „Profesor honorowy Józef Rivoli”;
 • prezentacja osiągnięć Oddziału w mijającym roku;
 • „Rok matki i rok syna: Jadwiga i Władysław Zamoyscy”;
 • wręczenie odznak honorowych Polskiego Towarzystwa Leśnego;
 • wręczenie odznaki „Lasom przyjazny” osobom fzycznym i prawnym nie będących członkami Stowarzyszenia PTL, a wyróżniających się działalnością na rzecz lasów i leśnictwa;
 • wręczenie nagrody PTL im. Prof. Józefa Rivolego dla wyróżniającego się studenta Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP - zaszczytne wyróżnienie tytułem „Studenta Roku 2023”;
 • wręczenie odznak i legitymacji nowo przyjętym członkom PTL.
  Po zakończeniu spotkania referatowego ok. godz. 15.00 przewidziane jest spotkanie wigilijne, występ
  artystyczny, wspólne kolędowanie, tradycyjny poczęstunek

ZAPROSZENIENI PDF DO POBRANIA

Potwierdzenie udziału w seminarium prosimy dokonywać do dnia 8.12.2023

 • telefonicznie pod numerem +48 61 668 44 11 lub
 • za pomocą prostego formularza internetetowego (logowanie nie jest wymagane) pod adresem https://forms.gle/kkRHWMJDAngs8FUg8, a także poniżej.
Zmarł Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 listopada 2023 roku zmarł Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Odszedł od nas Nestor Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny, wychowawca wielu pokoleń leśników, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1966) i Polskiego Towarzystwa Leśnego (od 1978, a od 2007 członek honorowy).

Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski ukończył studia inżynierskie (1957) i magisterskie z wyróżnieniem (1958) na Wydziale Leśnym WSR w Poznaniu. W 1964 roku sfinalizował doktorat wyróżniony Srebrnym Medalem Senatu Uczelni, a w 1968 roku docenturę (habilitację) wyróżnioną nagrodą indywidualną III stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1978 roku i profesora zwyczajnego w 1989 roku.

Główne kierunki działalności naukowej Profesora to: biologia, ekologia i patologia mrówek leśnych, taksonomia, ekologia i zoogeografia roztoczy z rzędu Mesostigmata, las jako źródło inspiracji twórczej, estetyka lasu, biografie zasłużonych leśników.

W latach 1958-2005 pracował w Katedrze (Instytucie) Ochrony Lasu Wyższej Szkoły Rolniczej (Akademii Rolniczej) w Poznaniu na etatach od laboranta, asystenta technicznego do wicedyrektora Instytutu, kierownika Katedry. W 2005 r. przeszedł na emeryturę.

Prof. zw. dr hab. Jerzy Wiśniewski opublikował ok. 450 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym ok. 50% w periodykach zagranicznych. Z wydawnictw książkowych na uwagę zasługują m.in.: „Heinrich von Salisch (1846-1920). Gutsbesitzer, Forstmann, Politiker, Wohltäter“ (2010, 2013), wspólnie z W. Hirschmannem „Weltweite Revision der Gattung Nenteria Oudemans 1915“ (1985) i „Die Uropodiden der Erde“ (1993), z B. Kiełczewskim „Kulturotwórcza rola lasu” (5 wydań w latach 1996-2012), z D. J. Gwiazdowiczem „Ochrona przyrody“ (2004, 2009) i „Estetyka lasu” (2011, 2014), „Polskie ekspozycje łowieckie” (2013), Nieznana twórczość profesora Józefa Rivolego” (2023) oraz „Ludwik Sitowski (1880-1947)” (2023, W serii wydawniczej „Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”).

Był autorem lub współautorem opisów nowych dla nauki ok. 450 gatunków i 5 rodzajów roztoczy oraz 29 gatunków i 2 rodzajów grzybów entomopatogenicznych.

Wypromował 5 doktorów, w tym 1 z Egiptu. Był także promotorem w 2 przewodach na uhonorowanie tytułem doktora honoris causa: prof. zw. dr. hab. B. Kiełczewskiego oraz prof. zw. dr. K. Mańki.

Był sekretarzem, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Komisji Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu (1980-2010), a także przewodniczącym Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (1998-2009).

Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał m.in.: Krzyż Kawalerski (1982) i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Kordelas Leśnika Polskiego (2005), odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2009), odznakę „Za Zasługi dla Łowiectwa” (2014), Medal im. Michała Oczapowskiego (2016), Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” a także nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: zespołowe II stopnia (1968) i III stopnia (1974, 1997), indywidualne III stopnia (1968) i I stopnia (1983, 1989), Nagrodę Wydziału II Nauk Biologicznych PAN (1988) oraz 2 dyplomy uznania Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN (2005, 2010).

W uznaniu zasług w dziedzinie taksonomii naukowcy z Niemiec, Rumunii, Egiptu i Polski dedykowali mu 7 nowych dla nauki gatunków roztoczy oraz 1 gatunek grzyba.

Był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1966) i Polskiego Towarzystwa Leśnego (od 1978, członek honorowy od 2007).

 

prof. dr hab. Piotr ŁakomyPROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego z dnia 22 listopada 2023 roku

Plik do poprania -> PLIK

Pełen tekst sprawzdania znajduje się również w dalszej części tego "newsa".


Z powodu braku kworum w pierwszym terminie tj. dnia 22.11.2023 r. o godz.16:30, Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego wyznaczył termin Zebrania na dzień 22.11.2023 r. o godz. 17:00.

 1. Walne zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego odbyło się dnia 22.11.2023 r. o godz. 17:00 w Sali F budynku Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 38/42).
 2. W zebraniu udział wzięło 37 osób wg listy obecności – załącznik nr 1.
 3. Zebranie otworzył Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego PTL, kol. Jerzy Flisykowski. Przewodniczący zaproponował kandydaturę kol. Dariusza Gwiazdowicza
  na Przewodniczącego Zebrania. Kandydaturę przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
 4. Przewodniczący Zebrania, kol. Dariusz Gwiazdowicz przedstawił ramowy plan Zebrania, który został przyjęty przez wszystkich zgromadzonych.
 5. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania. Kol. Dariusz Gwiazdowicz zgłosił kandydatury kol. Jerzego Sosińskiego oraz kol. Damiana Cichonia. Kandydatury przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Zebrania, kol. Dariusz Gwiazdowicz zaproponował następujące kandydatury: kol. Ryszarda Dąbrowskiego, kol. Jana Kukułę oraz kol. Grzegorza Nowaka. Kandydatury przyjęto w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został kol. Ryszard Dąbrowski.
 7. Wybór Komisji Wniosków. Przewodniczący Zebrania, kol. Dariusz Gwiazdowicz zaproponował następujące kandydatury: kol. Małgorzata Mańka i kol. Rarosława Witkowskiego. Kandydatury przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
 8. Sekretarz Oddziału Wielkopolskiego PTL, kol. Jolanta Behnke-Borowczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału za okres od listopada 2022 r. do listopada 2023 r.:
 • Seminarium inicjujące Rok Profesora Józefa Rivolego zorganizowane w dniu
  15 grudnia 2022 roku w Bazarze Poznańskim;
 • Seminarium „Lasy i leśnictwo a rozwój obszarów wiejskich” zorganizowane
  w dniu 15 listopada w Kaliszu w sali konferencyjnej hotelu Hampton by Hilton;
 • spotkanie dyskusyjne poświęcone kierunkom zmian w zarządzaniu lasami w Polsce zorganizowane z inicjatywy Oddziału Wielkopolskiego PTL w dniach 28–29 sierpnia 2023 r. w Kórniku;
 • czwarta edycja spaceru w ramach cyklu seminariów „Zieleń Sołacza – kolebki poznańskich leśników”;
 • sesja terenowa „Śladami historii” na terenie Nadleśnictwa Runowo (RDLP
  w Toruniu) w dniu 15 kwietnia 2023 r.;
 • sesja terenowa z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska” na terenie Nadleśnictwa Jarocin w dniu 20 maja 2023 r.;
 • sesja terenowa z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska” na terenie Nadleśnictwa Trzcianka w dniu 14 października 2023 r.;
 • XVII edycja imprezy rekreacyjno-edukacyjnej „Nordic Walking – Z kijkami
  do lasu” zorganizowana na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina w dniu 24 września 2023 r.;
 • Nagroda „Student roku” Wydziału Leśnego i Technologii Drewna przyznana została w 2023 roku Pani Patrycji Baryle;
 • wydanie reprintu podręcznika Józefa Rivolego „Ogólny zarys geografji leśnictwa”, Księgarnia Uniwersytecka – Fiszer i Majewski, Poznań 1926, 1-340;
 • wydanie okolicznościowego kalendarza z okazji uznania roku 2023 Rokiem
  prof. Józefa Rivolego;
 • wydanie publikacji z okazji Seminarium „Lasy i leśnictwo a rozwój obszarów wiejskich”, które miało miejsce w dniu 15 listopada 2023 r. w Kaliszu;
 • w związku z trwającym Rokiem Profesora Józefa Rivolego zrealizowano film prezentowany na 122 Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, uroczystych okazjach Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP, a także zamieszczony na stronie www oraz portalu społecznościowym Facebook Oddziału Wielkopolskiego PTL;
 • Oddział Wielkopolski PTL brał udział w wydaniu przez Uniwersytet Przyrodniczy
  w Poznaniu publikacji związanych z patronem Oddziału Wielkopolskiego PTL profesorem Józefem Rivolim z okazji zainicjowania roku 2023 r. Rokiem
  prof. Józefa Rivolego;
 • w przygotowaniu jest realizowana po raz pierwszy publikacja związana z „na terenie Nadleśnictwa Runowo (RDLP w Toruniu), publikacja „Dziejów Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego
  w Poznaniu” (II Wydanie) oraz przewodnik przyrodniczo-turystyczny „Lasy Poznania i okolic Poznania”;
 • w trakcie produkcji jest realizacja filmów: „Historia Wydziału i Towarzystwa Leśnego 1866-1918”, „Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego”
  oraz „Leśnicy w Powstaniu Wielkopolskim”;
 • przygotowana została wystawa okolicznościowa związana z patronem Oddziału Wielkopolskiego PTL profesorem Józefem Rivolim z okazji zainicjowania roku 2023 r. Rokiem prof. Józefa Rivolego;
 • zorganizowano konkurs fotograficzny na portalu Facebook, w którym udział wzięło 70 osób, zgłaszając ponad 100 zdjęć. Przyznano trzy nagrody główne oraz nagrodę publiczności, a także nagrodę jury.
 1. Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego PTL, kol. Jerzy Flisykowski podziękował członkom Oddziału, którzy inicjowali i znacznie przyczynili się do organizacji wydarzeń zaprezentowanych przez kol. Jolantę Behnke-Borowczyk, a także wcześniejszych wydarzeń takich, jak „Debata o lasach - Człowiek Las Drewno” zorganizowana w 2022 roku w Gnieźnie.
 2. Sprawozdanie finansowe Oddziału Wielkopolskiego PTL złożył Skarbnik Oddziału
  kol. Piotr Szyszko:
 • Skarbnik przedstawił stan środków pieniężnych w poszczególnych latach,
  tj. od 31 grudnia 2018 r. do 31 października 2023 r.;
 • obecny stan środków pieniężnych na koncie bankowym – 58.293,49 zł
  (stan na 31 października 2023 r.);
 • obecny stan środków pieniężnych w kasie – 1.459,32 zł (stan na 19.11.2023 r.);
 • udział wsparcia finansowego w 2023 r. wynosi 13.500,00 zł (do 31.10.2023 r.);
 • Skarbnik przedstawił rodzaj i zakres zadań realizowanych w kadencji 2019-2023, oraz informację o spływaniu zaległości składkowych;
 • Skarbnik przedstawił informację o jednym przypadku zwłoki w zapłacie należności (14 dni) w kadencji 2019-2023, która skutkowała koniecznością zapłaty rekompensaty 40 euro za opóźnienie w płatności (zapłacono 366,03 zł w dniu 07.02.2022 r.);
 • w najbliższym czasie (do końca roku kalendarzowego) przewiduje się poniesienie wydatków w kwocie około 20.000,- zł. Wydatki wynikają z aktualnych zobowiązań – organizacja seminariów, rozliczenie konferencji w Kaliszu.

Skarbnik Oddziału podsumował swoją działalność w mijającej kadencji. Zaznaczył kwestie dotyczące dalszej próby poprawy ściągalności składek i rzetelnego określania wielkości należności wynikających z niezapłaconych składek przez członków Oddziału.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła kol. Urszula Ignaczak – Członek Komisji Rewizyjnej:
 • posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 22.11.2023 r.;
 • Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Sekretarza Oddziału Wielkopolskiego PTL i ocenia je jak prawidłowe;
 • Komisja podkreśla szczególnie istotną kwestię działalności wydawniczej i wysoce ocenia tę działalność w ostatnim roku;
 • Komisja ocenia pozytywnie działalność Skarbnika Oddziału;
 • Komisja podkreśla wysoki stan aktywów finansowych i wskazuje na celowość ponoszenia większych wydatków na działalność Oddziału;
 • Komisja podsumowała działalność Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL jako prawidłową i życzy dalszych sukcesów;
 • Komisja ocenia wysoko działalność Zarządu i udziela mu absolutorium.
 1. Kol. Jerzy Flisykowski podziękował ustępującym członkom Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL oraz osobom aktywnie z nim współpracującym i wspierającym działalność Oddziału: Anna Dancewicz, Monika Lis, Dariusz Gwiazdowicz. Wskazał on również na istotę kontynuowania inicjatyw na rzecz organizacji platform dialogu, mającego na celu łagodzenie różnic zdań i postulatów leśników i społeczeństwa oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań. Ponadto podkreślił ważność kontynuowania współpracy z Fundacją Zakłady Kórnickie oraz działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, np. NFOŚiGW.
 2. Przewodniczący Zebrania, kol. Dariusz Gwiazdowicz otworzył dyskusję w kwestii zachęcenia członków Oddziału do prowadzenia szerokich rozmów na tematy lasu, podkreślając, że Polskie Towarzystwo Leśne jest stowarzyszeniem działającym dla dobra lasu, a nie dla dobra jakiejkolwiek organizacji czy przedsiębiorstwa.

Kol. Wojciech Kowalkowski przekazał gratulacje od Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL dla Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL, jako wyraz uznania
dla imponującego wkładu w rozwój stowarzyszenia, a także życzenia powodzenia
dla nowego Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL.

 1. Przewodniczący Zebrania kol. Dariusz Gwiazdowicz poprosił o głosowanie
  nad zatwierdzeniem sprawozdań Zarządu Oddziału oraz Komisji rewizyjnej,
  a także za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. W obu głosowaniach jawnych jednomyślnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Za przyjęciem sprawozdań głosowało 37 osób na 37 uprawnionych.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 37 osób na 37 uprawnionych.

 1. Przewodniczący Zebrania, kol. Dariusz Gwiazdowicz przypomniał zasady wyborów Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL, wskazując, że Walne Zebranie powinno najpierw wybrać, ile osób będzie tworzyć nowy Zarząd. Zgodnie ze Statutem Zarząd powinien liczyć od 3 do 12 członków. Przewodniczący Zebrania, kol. Dariusz Gwiazdowicz poinformował, że wpłynęła do jego wiadomości propozycja, aby do nowego Zarządu Oddziału wybrać 10 członków, pozostawiając 2 miejsca wolne, które w przyszłości mogłyby zostać uzupełnione.

Kol. Marlena Baranowska wyraziła wątpliwości wobec propozycji wyboru 10 członków nowego Zarządu Oddziału.

Kol. Wojciech Kowalkowski zaproponował, aby utrzymać nowy Zarząd Oddziału
w liczbie 12 członków. Według niego 12-osobowy skład Zarządu doskonale się spisał,
z uwagi na liczne obszary działalności zawodowej członków Oddziału.

Kol. Jerzy Flisykowski przedstawił swoje zdanie, optując za wyborem 10 członków nowego Zarządu Oddziału.

Kol. Małgorzata Mańka zaproponowała zakończenie dyskusji na temat ilości członków nowego Zarządu Oddziału, informując, że wyboru tego należy dokonać w głosowaniu obu propozycji.

Kol. Marlena Kowalkowska zaproponowała, aby nowy Zarząd Oddziału,
z uwagi na konieczność zapewnienia sprawności działania na wielu płaszczyznach jego działalności, liczył jednak 12 osób.

Kol. Jan Ceitel, w statucie jest przyjęte, że Zarząd może liczyć od 3 do 12 osób. Propozycją kol. Jerzego Flisykowskiego jest wybór 10-osobowego Zarządu, ale możemy również przyjąć propozycję utrzymania Zarządu w składzie 12-osobowym.

Przewodniczący Zebrania, kol. Dariusz Gwiazdowicz zarządził głosowanie nad liczbą członków Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL na kolejną kadencję.

W wyniku głosowania jawnego zdecydowano, że w trakcie Walnego Zebrania Oddziału Wielkopolskiego PTL zostanie wybranych 12 członków Zarządu Oddziału.

Za 12-osobowym Zarządem głosowało 18 osób.

Za 10-osobowym Zarządem głosowało 7 osób.

8 osób wstrzymało się od głosu.

 1. Następnym punktem Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego było zgłaszanie kandydatur do Zarządu Oddziału na kadencję 2023-2027.

Kol. Dariusz Gwiazdowicz zgłosił kandydaturę kol. Jerzego Flisykowskiego,
kol. Władysława Chałupki (nieobecny, kol. Dariusz Gwiazdowicz przedstawił jego pisemną zgodę na kandydowanie), kol. Małgorzatę Mańkę, kol. Jolantę Behnke-Borowczyk.

Kol. Jerzy Flisykowski zgłosił następujące kandydatury: kol. Damiana Cichonia,
kol. Wojciecha Kowalkowskiego, kol. Piotra Szyszko, kol. Dariusza Węclewskiego,
kol. Radosława Witkowskiego.

Kol. Wojciech Kowalkowski zgłosił następujące kandydatury: kol. Marlenę Baranowską, kol. Adriana Łukowskiego.

Kol. Marlena Baranowska zgłosiła kandydaturę kol. Marleny Kowalkowskiej.

Kol. Piotr Szyszko zgłosił następujące kandydatury: kol. Dariusza Kociubińskiego,
kol. Jerzy Sosińskiego.

Kol. Marlena Kowalkowska zgłosiła kandydaturę kol. Tomasza Kwiecińskiego.

Po zgłoszeniu kandydatów listę zamknięto.

 1. W trakcie przygotowywania kart do głosowania, Przewodniczący Zebrania, kol. Dariusz Gwiazdowicz przypomniał zasady przeprowadzania głosowania. Zaproponował również wybranie liczby członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2027, proponując wybór 3 członków Komisji Rewizyjnej. Propozycję tę jednomyślnie przyjęto w głosowaniu jawnym.
 2. Następnym punktem Zebrania Sprawozdawczo–Wyborczego było przeprowadzenie głosowania w kwestii wyboru członków Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL.
  Kol. Małgorzata Mańka przypomniała zebranym dobre praktyki obowiązujące w trakcie przeprowadzania głosowań. Następnie przeprowadzono głosowanie tajne w sprawie wyboru członków Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL.
 3. Przewodniczący Zebrania, kol. Dariusz Gwiazdowicz zaproponował przejście
  do kolejnego punktu Zebrania – wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2027. Zaproponował kandydaturę kol. Urszuli Ignaczak oraz kol. Tomasza Kaźmierczaka.

Kol. Jerzy Modrzyński zaproponował kandydaturę kol. Piotra Grygiera.

Kol. Adrian Łukowski zaproponował kandydaturę kol. Sylwii Budzyńskiej.

 1. Przewodniczący Zebrania, kol. Dariusz Gwiazdowicz zarządził przerwę w zebraniu,
  a Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeliczenia głosów oddanych w wyborach
  do Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL.
 2. Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania tajnego i część składu osobowego nowo wybranego Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL.
  W głosowaniu udział wzięło 37 osób uprawnionych, oddano 37 głosów, w tym 35 głosów ważnych i 2 głosy nieważne. Komisja poinformowała, że 10 wymienionych poniżej osób zostało wybranych bezpośrednio do Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL, zdobywając największą liczbę głosów:

Imię i nazwiskoLiczba głosów za

Marlena Baranowska25

Władysław Chałupka28

Damian Cichoń30

Jerzy Flisykowski27

Marlena Kowalkowska26

Wojciech Kowalkowski28

Tomasz Kwieciński25

Adrian Łukowski25

Małgorzata Mańka33

Piotr Szyszko31

    

Komisja poinformowała, że trzy kolejne osoby (kol. Jolanta Behnke-Borowczyk, kol. Dariusz Kociubiński, kol. Dariusz Węclewski), zdobyły taką samą liczbę głosów (24 głosy), a w związku z pozostającymi dwoma miejscami w nowym Zarządzie Oddziału Wielkopolskiego PTL należy przeprowadzić kolejne głosowanie.

 1. W trakcie przygotowywania kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL przeprowadzono głosowanie tajne nad wyborem Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2027.
 2. Następnie przeprowadzono głosowanie tajne w wyborach uzupełniających do Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL na kadencję 2023-2027.
 3. Przewodniczący Zebrania, kol. Dariusz Gwiazdowicz zaproponował przejście
  do kolejnego punktu Walnego Zebrania, jakim były wybory Delegatów Oddziału Wielkopolskiego PTL na 123 Zjazd Delegatów PTL.

Zgłoszone zostały następujące kandydatury: kol. Martyna Woltyńska, kol. Oliwia Babacz, kol. Damian Cichoń, kol. Adrian Łukowski, kol. Jolanta Behnke-Borowczyk, kol. Radosław Witkowski, kol. Marlena Baranowska, kol. Marlena Kowalkowska.

 1. Przewodniczący Zebrania, kol. Dariusz Gwiazdowicz zaproponował przerwę w obradach, w której trakcie został zaprezentowany film o Profesorze Józefie Rivolim.
 2. Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania tajnego w wyborach uzupełniających skład osobowy nowo wybranego Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL. W głosowaniu udział wzięło 35 osób, oddano 34 głosy ważne i 1 głos nieważny. Do Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL wybrano kol. Jolantę Behnke-Borowczyk (16 głosów) oraz kol. Dariusza Węclewskiego (15 głosów), którzy dołączyli do 10. osób wybranych wcześniej.
 3. Przewodniczący Zebrania, kol. Dariusz Gwiazdowicz poprosił nowo wybrany Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PTL o opuszczenie sali i ukonstytuowanie się poprzez wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, co członkowie Zarządu uczynili. Przewodniczący Zebrania, kol. Dariusz Gwiazdowicz zarządził przerwę w obradach.
 4. Po wznowieniu obrad Zarząd Oddziału wybrany na kadencję 2023-2027 poinformował zebranych o wyłonieniu jako Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PTL
  kol. Jerzego Flisykowskiego. Przewodniczący Oddziału, kol. Jerzy Flisykowski poinformował zebranych o wyborze następującego składu osobowego Prezydium Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTL:

Kol. Adrian Łukowski - Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PTL

Kol. Jolanta Behnke-Borowczyk – Sekretarz Oddziału Wielkopolskiego PTL

Kol. Piotr Szyszko – Skarbnik Oddziału Wielkopolskiego PTL

 1. Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania tajnego i skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2027, który przedstawia się następująco:

Imię i nazwiskoLiczba głosów za

Piotr Grygier29

Urszula Ignaczak31

Tomasz Kaźmierczak21

Głosowało 36 osób, głosów ważnych 36.

 1. Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania tajnego i skład Delegatów Oddziału Wielkopolskiego PTL na 123 Zjazd Delegatów PTL, który przedstawia się następująco:

Imię i nazwiskoLiczba głosów za

Oliwia Babacz23

Marlena Baranowska25

Damian Cichoń30

Marlena Kowalkowska 23

Adrian Łukowski30

Martyna Woltyńska26

Delegatem rezerwowym na 123 Zjazd Delegatów PTL wybrany został kol. Radosław Witkowski, zdobywając 22 głosy.

 1. Sprawozdanie ze 122. Zjazdu PTL przedstawił kol. Wojciech Kowalkowski. Tematem przewodnim była „Wielofunkcyjna gospodarka leśna dla realizacji współczesnych potrzeb ochrony środowiska i oczekiwań społecznych”. Podczas sesji referatowej zaprezentowano 8 referatów, które znaleźć można na stronie internetowej ptl.pl. W trakcie Zjazdu odbyła się również publiczna dyskusja na temat przyszłości polskiego leśnictwa z udziałem przedstawicieli nauki, przemysłu drzewnego, NGO-sów i leśników, którą również można obejrzeć na stronie internetowej PTL. Doszło również do spotkania młodszych członków Polskiego Towarzystwa Leśnego z przedstawicielami młodzieżowej sekcji zaprzyjaźnionego, niemieckiego stowarzyszenia leśnego, podczas którego wymienili się oni swoimi dotychczasowymi doświadczeniami i pomysłami na nowe aktywności stowarzyszeń.

W wyniku uchwały podjętej podczas Zjazdu Delegatów „Medal Pro Bono Silvae”, najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Leśnego otrzymał Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Odznaczenie wręczono w trakcie uroczystości związanych z Jubileuszem 90-lecia Instytutu. Członkostwem Honorowym Polskiego Towarzystwa Leśnego wyróżniono Dariusza Gwiazdowicza oraz Jacka Zientarskiego. Złotą Odznakę Honorową otrzymali: Andrzej Antowski oraz Piotr Łakomy. Srebrną Odznakę Honorową otrzymali: Marlena Baranowska, Anna Dancewicz-Krzywania, Monika Lis oraz Adrian Talaśka. 122 Zjazd Delegatów PTL opracował 13 wniosków, które zostały zaprezentowane na stronie internetowej ptl.pl.

 1. Komisja wniosków zaproponowała intensywniejsze wydatkowanie środków pieniężnych Oddziału Wielkopolskiego PTL.
 2. Przewodniczący Oddziału, kol. Jerzy Flisykowski zaproponował, aby członkowie Oddziału przesłali więcej merytorycznych wniosków dotyczących propozycji działalności Oddziału Wielkopolskiego PTL.
 3. Kol. Wojciech Kowalkowski przekazał informacje od Zarządu Głównego PTL:

- 123 Zjazd Delegatów PTL zorganizowany zostanie przez Oddział Lubelski PTL;

- Zarząd Główny apeluje o włączenie się Oddziałów w obchody 100-lecia Lasów Państwowych, poprzez organizację i wsparcie lokalnych wydarzeń.

 

Protokołowali:

 

Jerzy Sosiński

Damian Cichoń

 

 

Załączniki:

 1. Lista obecności uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo–Wyborczego

Protokół z prac Komisji Skrutacyjnej z Zebrania Sprawozdawczo–Wyborczego

 

Plik do poprania -> PLIKZarząd Oddziału Wielkopolskiego PTL na lata 2023-2027

Wczoraj podczas zebrania sprawozdawczo wyborczego zostało udzielone absolutorium ustępującemu zarządowi.

 


Jednocześnie wybrano nowy zarząd, który ukonstytuował się, a przewodniczącym pozostał Jerzy Flisykowski. W składzie nowego zarządu znaleźli się także:

 • dr inż. Marlena Baranowska (WLTD UPP),
 • prof. UPP dr hab. Jolanta Behnke-Borowczyk (WLTD UPP),
 • prof. dr hab. Władysław Chałupka,
 • Damian Cichoń (Nadleśnictwo Łopuchówko),
 • Marlena Kowalkowska (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu),
 • prof. UPP dr hab. Wojciech Kowalkowski (WLTD UPP),
 • Tomasz Kwieciński (Nadleśnictwo Piaski),
 • dr inż. Adrian Łukowski (WLTD UPP),
 • prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN,
 • Piotr Szyszko (Nadleśnictwo Łopuchówko),
 • Dariusz Węclewski (Nadleśnictwo Kościan).