STAN ZDROWOTNOŚCI LASÓW WIELKOPOLSKICH A JAKOŚĆ SUROWCA DRZEWNEGO

Sprawozdanie z KONFERENCJI NAUKOWEJ

Stan zdrowotności lasów wielkopolskich a jakość surowca drzewnego

Konferencja odbyła się w dniu 8 grudnia 2016 r. w godz. 09:00-13:30 w Kolegium Rungego UP w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 52


 

Patronat honorowy objęli:

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • prof. dr hab. Jan Pikul

Dyrektor Instytutu Technologii Drewna  w Poznaniu

 • prof. dr hab. Ewa Ratajczak

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Poznaniu

 • mgr inż. Tomasz Markiewicz

Organizatorzy:

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
 • Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
 • Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i TechnikówLeśnictwa i Drzewnictwa w Poznaniu
 • Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski
 • Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Otwarcia konferencji i powitania gości oraz uczestników dokonała Pani prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN, reprezentująca Polskie Towarzystwo Leśne, Oddział Wielkopolski.

Pani Profesor podziękowała Jego Magnificencji Rektorowi, Dyrektorowi ITD oraz Dyrektorowi RDLP w Poznaniu za objęcie konferencji patronatem honorowym.

W imieniu organizatorów powitano m.in. przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych w Poznaniu w osobie z-cy dyrektora ds. ekonomicznych Jacka Kokocińskiego, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu w osobie z-cy dyrektora Pani dr hab. Marii Władyki-Przybylakprof. ITD,Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Poznaniu w osobie Prezesa, Pana prof. dr. hab.Stanisława Dzięgielewskiego oraz  reprezentującego zarówno Władze Rektorskie UPP jak i Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prodziekana, Pana dr. hab. Roberta Kuźmińskiego.

Pani Profesor zwróciła uwagę na nieoczekiwany problem związany z udziałem zarówno prelegentów jak i uczestników Konferencji, wynikły z nadzwyczajnego spotkania zwołanego przez Ministra Środowiska w sprawie polityki leśno-drzewnej. Tym bardziej podziękowała obecnym za liczne przybycie.

Profesor Stanisław Dzięgielewski, Prezes ZO SITLiD w Poznaniu, również zwrócił uwagę na cel Konferencji jakim jest omówienie stanu zdrowotności lasów Wielkopolski oraz zacieśnianie więzi leśników i drzewiarzy w celu lepszej współpracy.Po powitaniu gości przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, mgr. inż. PiotraGrygiera, ogłoszono otwarcie Konferencji.

 

Sesja I

Pierwszą sesję prowadził Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, mgr inż. Piotr Grygier.

Poproszono o zabranie głosu pierwszych prelegentów, przedstawicieli Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku dr. RadosławaCieślaka i dr. Roberta Zandera. Wystąpienie dotyczyło stanu sanitarnego lasów Wielkopolski w ostatnich latach (2010-2015). Zwrócono uwagę na liczne zagrożenia występujące w lasach wielkopolskich, związane z osłabieniem drzewostanów sosnowych. Bezpośrednio przekłada się to na nasilenie występowania zarówno grzybów porażających drzewa stojące jak i owadów niszczących strefę łyka i miazgi oraz deprecjonujących surowiec drzewny. Autorzy zwrócili uwagę na intensyfikację szkód wyrządzonych przez czynniki biotyczne na terenach Wielkopolski. Konieczne jest stosowanie zasad higieny lasu celem nie dopuszczania do rozprzestrzeniania się gradacji niektórych gatunków owadów.

Kolejnym prelegentem był dr inż. Wojciech Szewczyk z Katedry Fitopatologii Leśnej, Wydziału Leśnego UPP. Prezentacja opisująca występowanie zgnilizny białej jamkowatej w drzewostanach sosnowych, wskazała na istotny problem coraz większej degradacji drzewostanów sosnowych przez grzyby. Wskazano na znaczny wpływ nasilającego się osłabienia drzewostanów wielkopolskich w wyniku znacznego spadku poziomu wód gruntowych oraz rozprzestrzenianiem się owadów, co sprzyja zakażaniu przez grzyby nowych drzew. Mówca przypomniał także o pozytywnym wpływie podkrzesywania drzew zarówno na jakość drewna jak i na zapobieganie rozprzestrzenianiu się niektórych chorób grzybowych.

Wystąpienie prof. dr hab. J. Smardzewski z Katedry Meblarstwa, Wydział Technologii Drewna UPP, dotyczyło wpływu czynników jakościowych surowca na produkcję mebli i materiałów stolarki budowlanej (schody). Prelegent zwrócił uwagę na dążenie do poprawy racjonalnego wykorzystania cennego drewna poprzez opracowanie modeli numerycznych dla projektowanych konstrukcji mebli. Jednocześnie wskazał kierunek głębszego wykorzystania tanich komponentów płyt drewnopochodnych w produkcji meblarskiej. Zwrócono uwagę na poprawę wskaźników wytrzymałości wyrobów wraz z zastosowaniem nowych koncepcji łączników meblowych oraz odpowiedniego modelowania ich zastosowania w konkretnych produktach.

Pierwszą sesję zamknęło wystąpienie mgr. inż. Mieczysława Kasprzyka, reprezentującego Nadleśnictwo Babki RDLP Poznań. Wpływ uszkodzeń drzewostanów na terenie RDLP Poznań na wskaźniki ekonomiczne w latach 2010-2015 było głównym tematem prezentacji. Autor w sposób precyzyjny wskazał na stopniowo rosnące straty wynikające z nasilenia występowania wiatrołomów oraz uszkodzeń spowodowanych okiścią śniegową. W wyniku ostatnich uszkodzeń poziom strat podniósł się o ponad 100%, co przekłada się na zwiększenie kosztów pozyskania drewna przy obniżeniu jego użyteczności i wartości rynkowej. Prelegent zwrócił uwagę na wagę tempaoraz logistyczne przygotowanie wszystkich etapów usuwania szkód z powodu wiatrów.

 

Po przerwie o godzinie 11:30 rozpoczęto  drugą sesję pod przewodnictwem dr. hab. Wojciecha Lisa, prof. UPP oraz dr. inż. Marka Wieruszewskiego.

 

Pierwsze wystąpienie, dr. inż. Zbigniewa Karaszewskiego, z Zakładu Badania i Zastosowań Drewna, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu o tytule: Jakość surowca drzewnego pozyskanego harwesterem, wskazało na ważną problematykę wtórnych uszkodzeń drewna okrągłego w wyniku pozyskania mechanicznego. W procesie wycinki drzew następuje stopniowe wprowadzanie wysoko zmechanizowanych obrabiarek zastępujących wykwalifikowanych pilarzy. Autor referatu wydziela dwa podstawowe elementy bezpośrednio degradujące przypowierzchniowe warstwy drewna okrągłego. Są to noże okrzesujące i walce posuwowe. Najczęściej strefami obarczonymi znacznym udziałem zgnieceń, wyrwań i spękań jest odziomek oraz wierzchołek  drzew. W przypadku noży wyrwania przebiegają w strefie usuwanych konarów, natomiast walce posuwowe znacząco miażdżą przypowierzchniowe warstwy drewna okrągłego powodując spadek użyteczności.Waga problemu jest istotna, przy uwzględnieniu wzrostu pozyskania drewna iglastego harwesterami i jednoczesnym dążeniu do utrzymania wysokiej jakości surowca drzewnego.

Kolejnym prelegentem był dr hab. Krzysztof Adamowicz z Katedry Ekonomiki Leśnictwa, Wydziału Leśnego UPP, który zreferował koncepcję szacowania strat wynikających z obniżenia wartości sprzedażnej poklęskowego surowca drzewnego. Autor przedstawił problematyczną kwestię właściwego określenia wskaźnika oceny strat wynikających z klęsk żywiołowych w młodych i dojrzałych drzewostanach. Wskazał na konieczność ustalenia leśnej stopy procentowej jako kryterium pozwalającego określić wartość drzewostanu w odniesieniu do kosztów początkowych i nakładów na jego pielęgnację. Przychody możliwe do osiągnięcia w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej często są tracone w przypadku klęsk żywiołowych. Właściwe skalowanie leśnej stopy procentowej pozwala na właściwe szacowanie poniesionych strat w ujęciu ekonomicznym.

Trzecim prelegentem był prof. dr hab. Wojciech Lis z Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UPP, z referatem: Wpływ jakości surowca a rentowność przedsiębiorstw. Autor szeroko nakreślił ważki aspekt nałożenia czynników ekonomiczno-demograficznych oraz ekonomicznych na kształtowanie się poziomu rentowności w przypadku branży drzewnej. Zauważalny deficyt chętnych do pracy wpływa na podnoszenie kosztów pracowniczych w celu utrzymania potencjału ludzkiego. Jednocześnie przekłada się to na wzrost zainteresowaniem nowymi technologiami  przy podwyższeniu  poziomu przetworzenia. Decydującym czynnikiem dla tej gałęzi przemysłu jest stabilność zarówno dostępu do drewna okrągłego, jak i nakłady finansowe w postaci kosztów surowcowych. Autor podkreślił konieczność dostosowania form sprzedaży do zmiennego zapotrzebowania rynkowego na różne postacie i sortymenty drzewne.

Z przyczyn zawodowych (oddelegowanie na spotkanie z Ministrem Środowiska i Dyrektorem Generalnym PGLLP) nie mogli wziąć udziału w Konferencji zgłoszeni prelegenci – dr inż. Robert Motała (Prezes Zarządu Stora Enso Wood Products Sp. z o.o.) oraz mgr inż. Zygmunt Stanula(Dyrektor ds. zakupów Stelmet sp. z o. o.).

 

Na zakończenie drugiej sesji głos zabrał prof. dr hab. Stanisław Dzięgielewski, dziękując prelegentom i  uczestnikom  za udział w Konferencji. Zwrócił uwagę na konieczność pogłębiania właściwych relacji leśno-drzewnych w celu wspólnego rozwiązywania problemów oraz lepszego wykorzystania drewna. Na zakończenie  złożył obecnym życzenia  noworoczne. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, mgr inż. Piotr Grygier, raz jeszcze podziękował współorganizatorom Konferencji oraz wszystkim uczestnikom, życząc dalszej owocnej współpracy w celu weryfikowania wpływu jakości drzewostanów ja możliwości racjonalnego wykorzystania surowca drzewnego.150 lat towarzystwa leśnego w Wielkopolsce 1866-2016

150 lat towarzystwa leśnego w Wielkopolsce 1866-2016

Pro bono silvae - współczesne formy aktywności Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego

.


150 lat towarzystwa leśnego w Wielkopolsce 1866-2016

Pro bono silvae - współczesne formy aktywności Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego

 Z LEŚNEGO ŚWIATA

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania biuletynu "Z LEŚNEGO ŚWIATA" Nr 10/2016 (87) w którym można zapoznać sie z następującymi tematami:


 

 •  EUROPA: Zbliżenie czesko -niemieckie
 •  NIEMCY: Świerk „Drzewem Roku” – miłośnicy jodły też się cieszą
 •  NIEMCY: O mocnych stronach lasów
 •  CYPR: Zamieranie drzewostanów w Parkach Narodowych
 • NIEMCY: Pozyskanie drewna cennego w Saksonii
 • ROSJA: Pożary jak elektrownie atomowe
 • PORTUGALIA: Podsumowanie sezonu pożarowego
 • FINLANDIA: Wszystkie lasy do certyfikacji?
 • USA: Gatunki inwazyjne źródłem miliardowych strat dla gospodarki leśnej
 • AUSTRALIA: Matematyka na ratunek
 • AZJA: Lasy namorzynowe zagrożone
 • TURCJA, GRUZJA: Kolchidzkie lasy deszczowe a zmiany klimatu
 • CHINY: „Las” z butelek
 • WIELKA BRYTANIA: Dwa rzadkie wiązy odnalezione w parku pałacowym


  Bieżący i archiwalne numery Biuletynu Z LEŚNEGO ŚWIATA można pobrać w formie pliku PDF ze strony internetowej IBL:
   
  http://www.ibles.pl/web/guest/z-lesnego-swiataNadleśnictwo Piaski z cyklu

W roku bieżącym w ramach cyklu "Znana i nie znana Wielkopolska" miejsce docelowym naszego programu były tereny Nadleśnictwa Piaski


W roku bieżącym w ramach cyklu "Znana i nie znana Wielkopolska" miejsce docelowym naszego programu były tereny Nadleśnictwa Piaski

 

W sobotę o 8 rano rozpoczęła się nasza wyprawa do Piasków, której celem było poznanie walorów historycznych, turystycznych, duchowych, rekreacyjnych Nadleśnictwa Piaski. Pan Zbigniew Ptak znany jako miejscowy miłośnik historii zapoznał nas z genezą Gostynia i okolic. W Izbie leśnej Nadleśnictwa Piaski po przywitaniu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Piaski Ireneusza Niemca obejrzeliśmy ciekawą prezentację multimedialną przedstawiającą historie Gostynia począwszy od XII wieku uzupełnioną komentarzem Pana Zbigniewa.

Wizyta w Piaskach nie może się obyć bez zwiedzenia „perełki” architektury Bazyliki Świętogórskiej – i tak było tym razem. Zwiedzenie bazyliki oraz klasztoru połączone z opowiadaniami księdza Pawła Bogdanowicza było dla nas wszystkim możliwością dogłębnego poznania historii oraz architektury bazyliki świętogórskiej.

Poznaliśmy rangę jaką odegrała żona fundatora Adama Floriana Konarzewskiego Zofia z Opalińskich Konarzewska. To ona po śmierci ukochanego podjęła decyzję o kontynuowaniu budowy świątyni. Jak wspominają kroniki świętogórskie, po trudnych przeżyciach związanych ze śmiercią męża, Zofia Konarzewska udała się z pielgrzymką do grobów świętych apostołów Piotra i Pawła w Rzymie oraz do innych włoskich miast. Zwiedzając Wenecję, urzeczona pięknem kościoła Santa Maria della Salute, niezwłocznie poleciła wstrzymać prace przy realizacji pierwotnego planu budowy kościoła na Świętej Górze, który miał być wybudowany na wzór krakowskiego kościoła świętych Apostołów Piotra i Pawła i poleciła zmienić plany budowy na wzór weneckiej bazyliki.

Piękno oraz anielski spokój jaki panował w wirydarzu klasztoru świętogórskiego wprowadził nas wszystkich w wyjątkowy nastrój.

Następnie udaliśmy się do muzeum błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu. W dworku w którym mieści się muzeum urodził się Edmund Bojanowski, znany działacz oświatowy i religijny. Był on założycielem pierwszych na ziemiach polskich ochronek wiejskich i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. W 1999 r. papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego. Poza izbą pamięci błogosławionego, w dworku zobaczyliśmy również inne ciekawe zbiory etnograficzne. Eksponaty odnalezione podczas wykopalisk archeologicznych w Grabonogu, przedmioty codziennego użytku z dawnego szlacheckiego dworku, czy też dary od Sióstr Służebniczek NMP a także pamiątki zebrane podczas misji religijnych w krajach Afryki i Ameryki Południowej.

W dalszej kolejności udaliśmy się do Domachowa to tam tym nieznanym aspektem naszej wędrówki był wzniesiony w 1568 roku drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła. Praktycznie nikt z nas nie spodziewał się, że tak wspaniale zachowany kościół znajduje się nieopodal Gostynia w Domachowie – stolicy biskupizny.

Obiad w Pałacu w Rokosowie był ostatnim punktem naszej wędrówki z cyklu znana i nieznana wielkopolska.

Dziękujemy za gościnność jednocześnie odliczamy dni do kolejnego wyjazdu, który planowany jest na wiosnę przyszłego roku.„Znana i nieznana Wielkopolska” - „Aspekty przyrodnicze i kulturowe Nadleśnictwa Piaski

Koleżanki, Koledzy!

Wraz z nadchodzącą jesienią, jak każdego roku staramy się zaproponować różnorodną ofertę spędzania czasu na łonie Towarzystwa. W wolnych chwilach zachęcamy do aktywnego udziału w życiu Polskiego Towarzystwa Leśnego. W najbliższych miesiącach czekają na członków i sympatyków PTL interesujące propozycje do korzystania z których zaprasza Zarząd Oddziału.


Koleżanki, Koledzy!

Wraz z nadchodzącą jesienią, jak każdego roku staramy się zaproponować różnorodną  ofertę  spędzania czasu na łonie Towarzystwa. W wolnych chwilach zachęcamy do aktywnego udziału w życiu Polskiego Towarzystwa Leśnego. W najbliższych miesiącach czekają na członków i sympatyków PTL interesujące propozycje do korzystania z których zaprasza Zarząd Oddziału.
 

 

 

Program sesji terenowej z cyklu
„Znana i nieznana Wielkopolska”
 „Aspekty przyrodnicze i kulturowe Nadleśnictwa Piaski”
 

Termin 08 października 2016 r. (sobota) 

 
8
00 - wyjazd z siedziby RDLP w Poznaniu (stare ZOO)

930 - przyjazd do Piasków - w miejscowości Dolsk (na trasie) wsiada przewodnik Pan Zbigniew Ptak - będzie towarzyszył cały dzień.

0930 - 1030 - Izba leśna Nadleśnictwa Piaski - historia regionu oczami przewodnika  (kawa i ciasto)

1030  - 1200 - zwiedzanie Sanktuarium Świętogórskiego św. Filipa Neri w Gostyniu (http://www.filipini.gostyn.pl/)
12
00 - 1300 - przejazd oraz zwiedzanie muzeum bł. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu (Muzeum powstało w 1981 roku. Jego siedzibą jest wyremontowany w czynie społecznym dworek, pochodzący z początku XIX wieku, miejsce urodzenia w 1814 roku Edmunda Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej i późniejszego błogosławionego).

1300 - 1400 - przejazd i zwiedzanie drewnianego kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Domachowie (Budowla jest konstrukcji zrębowej, oszalowana, dach dwuspadowy, kryty gontem, z wieżyczkami. Wewnątrz znajduje się rokokowy ołtarz główny z gotycką pietą z około 1430 roku. Na zasuwie rokokowy obraz Koronacji Matki Boskiej. Ołtarze boczne są barokowe i rokokowe, z rzeźbami i obrazami z około 1700 roku.)

1430 - obiad w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie - zamek Rokosowo (http://www.rokosowo.pl )

1530 - powrót-wyjazd do Poznania

Sesja terenowa z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska” -  „Aspekty przyrodnicze i kulturowe Nadleśnictwa Piaski” – 08 października 2016 r. Wyjazd o godz. 8.00 z parkingu przed starym ZOO, zgłoszenia u p. Urszuli Ignaczak tel. 061/866 82 41 (sekretariat)  do dnia 01 października br.,, koszt 30 zł członkowie PTL, 40 zł pozostali, w tym przejazd, moc wrażeń i skromny posiłek. Wyjazd dojdzie do skutku przy zgłoszeniu oraz wpłacie min. 30 osób. Na taką liczbę skalkulowany jest podany koszt wyjazdu . Wpłaty proszę przekazywać na konto Oddziału podane poniżej do 01 października br. z dopiskiem „Piaski”.Informacje dodatkowe

Uczestnicy sesji terenowych ubezpieczają się we własnym zakresie (wszyscy korzystający z autokaru objęci są niezależnym ubezpieczeniem komunikacyjnym).

Osoby dysponujące adresem elektronicznym, a otrzymujące dotychczas korespondencję w formie tradycyjnej proszone są o przekazanie adresu   na adres elektroniczny PTL jak w nagłówku lub na adres  wojkowal@au.poznan.pl.

Ponadto przypominamy,  numer konta: 42 10204027 0000 1202 0400 0147