Seminarium

Seminarium odbyło się 22 listopada 2012 roku w sali reprezentacyjnej Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zostało zorganizowane przy wsparciu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Wydziału Leśnego.


Seminarium odbyło się 22 listopada 2012 roku  w sali reprezentacyjnej Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zostało zorganizowane przy wsparciu  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Wydziału Leśnego. Prelegenci reprezentują różne jednostki naukowe, jak i często nieco inne spojrzenie na poruszane zagadnienia. Tym razem byli to: prof. dr hab. Wojciech Radecki, (Instytut Nauk Prawnych PAN), dr hab. Piotr Skubała prof. UŚ, (Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski), dr hab. Jakub Borkowski prof. UWM, (Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu Uniwersytet Warmińsko Mazurski), prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz (Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr inż. Robert Kamieniarz, (Stacja Badawcza PZŁ), mgr Bartłomiej Popczyk, (Zarząd Główny PZŁ) i mgr Michał Wójcik. Uczestnicy seminarium otrzymali publikację pt. „Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce”, w której znalazły się teksty wszystkich referatów.

Zebranych wyjątkowo licznie słuchaczy przywitali: przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału PTL – Jerzy Flisykowski i prowadzący seminarium – prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz.

Pierwszy wystąpił prof. Wojciech Radecki, uznany autorytet w dziedzinie prawa z zakresu ochrony przyrody. Referat Łowiecki system prawny w Polsce” przybliżył słuchaczom zarówno historyczne uwarunkowania prawa łowieckiego jak i współczesne problemy związane z właściwą interpretacją obowiązujących przepisów.

„System organizacyjny łowiectwa w Polsce i krajach Unii Europejskiej” –  to problem przedstawiony przez prof. Jakuba Borkowskiego. Autor przedstawił systemy organizacyjne łowiectwa w kilku krajach UE, a także starał się porównać je z organizacją i funkcjonowaniem łowiectwa w Polsce. W konkluzji autor stwierdził, że na tle innych krajów Europy polskie łowiectwo wydaje się dobrze zorganizowane, a biorą pod uwagę skuteczność zarządzania populacjami zwierzyny grubej, nie różnimy się od większości krajów zachodnioeuropejskich.

„Dynamika liczebności zwierzyny a gospodarka łowiecka” to temat przedstawiony przez dr. Roberta Kamieniarza, który podjął próbę wykazania znaczenia ocen dynamiki liczebności populacji i poszukiwania przyczyn stwierdzonych trendów, dla racjonalnego zarządzania zasobami przyrody, których częścią są zwierzęta łowne.

Prof. Dariusz Gwiazdowicz w wystąpieniu „Łowiectwo a ochrona przyrody” przedstawił historyczne i współczesne spojrzenie na te jak by się wydawało przeciwstawne zagadnienia. Uzasadnił przedstawione stwierdzenie, że dzisiejsze łowiectwo jest nie tylko sztuką polowania, podpartą bogata tradycją i historią, lecz także jednym z elementów ochrony przyrody.

Kolejne wystąpienie prof. Borkowskiego dotyczyło szkód powodowanych przez zwierzynę w lasach, w którym prelegent próbował odpowiedź na ten jeden z najczęściej dyskutowanych problemów w gospodarce leśnej. Prelegent jako jedno z rozwiązań proponował półnaturalną hodowlę lasu, która być może w znacznej mierze spowoduje wyeliminowanie takich pojęć jak szkoda czy uszkodzenie.

Natomiast o szkodach powodowanych przez zwierzynę w uprawach rolnych opowiadał mgr. Michał Wójcik. Autor skupił się na podstawach prawnych w szacowaniu szkód, odpowiedzialności odszkodowawczej i metodach rozwiązywania wynikających z tego sporów.

Reprezentujący Zarząd Główny PZŁ. mgr Bartłomiej Popczyk pochylił się nad zagadnieniem dotyczącym handlu dziczyzną. Przedstawił zarówno argumenty podkreślające zalety spożywania dziczyzny, jak i wiele ograniczeń uniemożliwiających większy dostęp do pozyskanego w wyniku polowania mięsa i jego przetworów (brak tradycji oraz nawyków spożywania dziczyzny, regulacje prawne, mniejsza wydajność rzeźna i wysoka cena).

Ostatnim akcentem seminarium były rozważania prof. Piotr Skubały nad moralnym wymiarem polowania i potrzebą jego wykonywania. Prof. Skubała zdeklarowany przeciwnik łowiectwa przedstawił w sposób wyważony acz dosadny argumenty poddające w wątpliwość zasadność istnienia łowiectwa w obecnej formie. Dowodził, że w świetle najnowszych wyników badań, zwierzęta przeżywają emocje i potrafią wiele więcej niż się dotąd wydawało. Zmusza to nas do zrewidowania spojrzenia na zwierzęta. Jako przewrotność naszego świata podał przykład św. Huberta (patrona myśliwych), który doznał oświecenia, zaczął żyć w zgodzie z wartościami ekologicznymi, i co najważniejsze przestał zabijać.

Seminarium zakończyła krótka dyskusja, która była kontynuowana podczas skromnego poczęstunku.