Uwagi, opinie i spostrzeżenia dotyczące pisma Ministra ZN: DLŁ-WWM.0730.10.2021.MW z dnia 27.07.2021 r. w sprawie przedstawienia stanowiska do dokumentu Nowej Strategii Leśnej UE do 2030 r (dokument nr COM(2021)572)


 

 

 2nd meeting, UN Forum on Forests (UNFF16, 26-29 April 2021)

Forum Leśne Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFF) jest organem pomocniczym, którego głównym celem jest promowanie „… zarządzania, ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów oraz wzmocnienie długoterminowego zaangażowania politycznego w tym celu…” w oparciu o Deklarację z Rio, Zasady Leśne, rozdział 11 Agendy 21 oraz wynik procesów IPF / IFF i inne kluczowe kamienie milowe międzynarodowej polityki leśnej.
Zachęcamy do wysłuchania wystąpienia
członka Biura Forum o Lasach Organizacji Narodów Zjednoczonych Pełnomocnika Mistra Środowiska Tomasza Markiwicza


APEL PTL i SITLiD

Apel Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa o aktywne uczestnictwo Polski w dalszych pracach UE nad „Unijną strategią  na rzecz bioróżnorodności 2030"

 

 

 

 Komunikat I - 2021

 KOMUNIKAT I

 

Koleżanki, Koledzy!


Przekazujemy informacje dotyczące planowanej działalności Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego w pierwszym półroczu bieżącego roku. Niestety ciągle niepewna sytuacja epidemiologiczna, nie daje gwarancji, że uda się zrealizować nasze zamierzenia. Niemiej dołożymy wszelkich starań, żebyśmy mogli się spotkać. Zarząd Oddziału zaprasza wszystkich członków i sympatyków do udziału w wydarzeniach, jakie zostały zaplanowane na najbliższe miesiące.

Konferencje i seminaria tematyczne
W 2019 roku, podczas Seminarium Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego i Wydziału Leśnego UPP „Sołacz kolebką poznańskich leśników” zaproponowano, żeby w 2020 roku seminarium/spotkanie/spacer pt. „Zieleń Sołacza”. Niestety z powodu ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego zaplanowane wydarzenie się nie odbyło. Jeżeli tylko sytuacja pozwoli, seminarium to odbędzie się w czerwcu 2021 roku, a poprowadzą je Pani prof. Małgorzata Mańka wraz z Panem prof. UPP Władysławem Danielewiczem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Organizatorami tego spotkania są: Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leśnego i Towarzystwo Przyjaciół Sołacza. Szczegółowe informacje zostaną podane w kolejnym komunikacie. Również w pierwszym półroczu 2021 roku planujemy zorganizować Seminarium w Krotoszynie, promujące popularną wersję publikacji Przewodnika przyrodniczo krajoznawczego

„Płyta Krotoszyńska. Między Gostyniem a Ostrowem Wlkp."
Autorstwa Władysława Danielewicza i Pawła Andersa. Publikacja ukazała się w grudniu 2020 r. przy udziale nadleśnictw terenu „Płyty Krotoszyńskiej”. Oddział Wielkopolski PTL był koordynatorem prac związanych z wydaniem tej publikacji.

Sesja terenowa
Tradycyjnie również w tym roku planujemy zaprosić Państwa na dwie sesje terenowe pt.: „Śladami historii” - teren Nadleśnictwa Pniewy (RDLP w Poznaniu), miejscowość Bytyń i okolice. Wycieczka członków Oddziału Wielkopolskiego PTL śladami ekskursji z 1909 roku wg opisu trasy zawartej w czasopiśmie Ziemianin. Oraz z cyklu „Znana i nieznana Wielkopolska”, uwzględniającego prezentację walorów przyrodniczych oraz kulturowych Wielkopolski wraz z przedstawieniem jednostek organizacyjnych związanych z lasami (powszechny udział sympatyków leśnictwa i Towarzystwa Leśnego), Nadleśnictwo Kalisz (RDLP w Poznaniu). Również w przypadku tej aktywności szczegółowe informacje zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Dodatkowe informacje:
Trwają zawansowane prace nad dwiema pozycjami wydawniczymi „Lasy Niepodległej w 1923 roku”, autorstwa prof. Bohdana Ważyńskiego oraz „Udział leśników w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” autorstwa prof. Władysława Chałupki. Celem prac jest udostępnienie w formie elektronicznej publikacji wydawanych przez Oddział Wielkopolski PTL. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Oddziału. W trakcie konsultacji jest tekst apelu Polskiego Towarzystwa Leśnego, skierowanego do Ministra Klimatu i Środowiska o aktywne uczestnictwo Polski w dalszych pracach UE nad „Strategią na rzecz bioróżnorodności 2030”, uwzględniające specyfikę, dorobek i dotychczasowe osiągnięcia polskiego leśnictwa w ochronie bioróżnorodności. Tekst ten, z chwilą ukazania się jego ostatecznej formy, zostanie zamieszczony na stronie Oddziału Wielkopolskiego PTL.
Osoby dysponujące adresem elektronicznym (e-mail), a otrzymujące dotychczas korespondencję w formie tradycyjnej proszone są o przesłanie tego adresu poprzez wiadomość e-mail do www.wielkopolski.@ptl.pl lub jbehnke@up.poznan.pl. Informacje dotyczące przedsięwzięć Oddziału dostępne na stronie internetowej
www.wielkopolski.ptl.pl Ponadto przypominamy o obowiązku składkowym (120 zł rocznie, 24 zł rocznie emeryci, uczniowie i studenci) wynikającym ze statutu PTL, numer konta: 42 10204027 0000 1202 0400 0147


Darzbór!

Sekretarz Zarządu Oddziału Jolanta Behnke-Borowczyk i Przewodniczący Zarządu Oddziału Jerzy Flisykowski                                                                           

Komunikat i plan pracy dostępne do pobrania:

1. Komuniat I - 2021
2. Plan-pracy-ZO-Wlkp.-PTL-2021Film oraz materiały z seminarium

Szanowni Państwo,

prezentujemy nagranie wykonane podaczas seminarium "Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona”. Pod nagraniem oraz w zakładce "Publikacje" są dostępne do pobrawnia materiały w formie plików "pdf".


Zapraszamy do oglądania i czytania

 

Materiały konferencyjne w formie PDF