Seminarium szkoleniowe

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału PTL zaprasza czonków i sympatyków na seminarium "Las i zdrowie" w 90 rocznicę Lasów Państwowych.


Seminarium odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 r. w godz. 11.00-16.00 w Ośrodku Nauki PAN przy ul. Wieniawskiego 17/19.

Ciekawy program seminarium zapewnia grono wybitnych specjalistów z zakresu medycyny, weterynarii i nauk przyrodniczych z kilkunastu ośrodków naukowych.

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie http://ptl.pl/seminarium/ hasło: seminariumPTL

 

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu z partnerskim udziałem jednostek LP sąsiednich rdLP

Patronat Medialny: Radio Merkury

Patronat honorowy: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

SPONSOR: Centrum Badań DNA

 

Do pobrania: Sprawozdanie z seminarium oraz Publikacja "Las i Zdrowie" pod red. prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza

 Spotkanie Wigilijne 2012

Zgodnie z kilkuletnią tradycją 17 grudnia w majestatycznej sali Kolegium Rungego odbyło się spotkanie wigilijne członków Oddziału Wielkopolskiego PTL oraz licznie przybyłych gości.


Spotkanie otworzył i przywitał zebranych Jerzy Flisykowski – Przewodniczący Zarządu Oddziału. Rozpoczęto od oficjalnej, uroczystej części. Pierwszym jej punktem było wręczenie przez prof. Andrzeja Grzywacza – Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL odznaczeń przyznanych podczas Zjazdu Delegatów w Spale. Zaszczytny tytuł Członka Honorowego odebrał dr. Jan Ceitel, wieloletni aktywny działacz Towarzystwa i ceniony naukowiec. Złotą Odznakę Honorową odebrał  dr. Jędrzej Kasprzak, leśnik z wykształcenia, drzewiarz z wyboru. Kolejnym punktem było uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym w poczet Towarzystwa. Ostatnim akcentem tej oficjalnej części było wręczenie nagrody „Student Roku” Wydziału Leśnego UP w Poznaniu Wojciechowi Borzyszkowskiemu. Nagrodę ustanowioną przez Oddział Wielkopolski przyznaje corocznie Kapituła Nagrody. Spotkanie było też okazją do złożenia gratulacji i podziękowań. Przewodniczący Oddziału złożył gratulacje prof. Konradowi Magnuskiemu – członkowi honorowemu PTL z okazji otrzymania godności doktora honorowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podziękowano także za znakomitą współpracę prof. Romanowi Gornowiczowi – Dziekanowi Wydziału Leśnego i Piotrowi Grygierowi – Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Tradycyjny  drobny upominek otrzymał prof. Andrzej Grzywacz.

W drugiej części prowadzonej przez prof. Małgorzatę Mańkę – Wiceprzewodniczącą Zarządu Oddziału wysłuchano sprawozdania sekretarza Oddziału Wojciecha Kowalkowskiego z działalności Oddziału w 2012 roku oraz sprawozdania Marleny Kowalkowskiej ze Zjazdu Delegatów PTL w Spale. Głównym punktem tej części był referat prof. Władysława Chałupki przybliżający postać hr. Władysława Zamojskiego. Trzecią część spotkania uświetnił chór Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu „Canticum Novum” pod dyrekcją Sławomiry Raczyńskiej. Oprawę muzyczną podczas wręczania odznaczeń zapewnił Zespół Sygnalistów Wydziału Leśnego „Venator”. Na zakończenie spotkano się przy skromnym posiłku. Ale przed cielesną ucztą, duchową zapewnił jak zwykle  wyjątkowo barwnymi życzeniami świątecznymi i noworocznymi dr. Antoni Sienkiewicz. Ożywione dyskusje, serdeczne życzenia i widoczne na twarzach zadowolenie były dowodem na potrzebę organizowania przedświątecznych spotkań.Seminarium

Seminarium odbyło się 22 listopada 2012 roku w sali reprezentacyjnej Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zostało zorganizowane przy wsparciu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Wydziału Leśnego.


Seminarium odbyło się 22 listopada 2012 roku  w sali reprezentacyjnej Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zostało zorganizowane przy wsparciu  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Wydziału Leśnego. Prelegenci reprezentują różne jednostki naukowe, jak i często nieco inne spojrzenie na poruszane zagadnienia. Tym razem byli to: prof. dr hab. Wojciech Radecki, (Instytut Nauk Prawnych PAN), dr hab. Piotr Skubała prof. UŚ, (Katedra Ekologii, Uniwersytet Śląski), dr hab. Jakub Borkowski prof. UWM, (Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu Uniwersytet Warmińsko Mazurski), prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz (Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr inż. Robert Kamieniarz, (Stacja Badawcza PZŁ), mgr Bartłomiej Popczyk, (Zarząd Główny PZŁ) i mgr Michał Wójcik. Uczestnicy seminarium otrzymali publikację pt. „Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce”, w której znalazły się teksty wszystkich referatów.

Zebranych wyjątkowo licznie słuchaczy przywitali: przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału PTL – Jerzy Flisykowski i prowadzący seminarium – prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz.

Pierwszy wystąpił prof. Wojciech Radecki, uznany autorytet w dziedzinie prawa z zakresu ochrony przyrody. Referat Łowiecki system prawny w Polsce” przybliżył słuchaczom zarówno historyczne uwarunkowania prawa łowieckiego jak i współczesne problemy związane z właściwą interpretacją obowiązujących przepisów.

„System organizacyjny łowiectwa w Polsce i krajach Unii Europejskiej” –  to problem przedstawiony przez prof. Jakuba Borkowskiego. Autor przedstawił systemy organizacyjne łowiectwa w kilku krajach UE, a także starał się porównać je z organizacją i funkcjonowaniem łowiectwa w Polsce. W konkluzji autor stwierdził, że na tle innych krajów Europy polskie łowiectwo wydaje się dobrze zorganizowane, a biorą pod uwagę skuteczność zarządzania populacjami zwierzyny grubej, nie różnimy się od większości krajów zachodnioeuropejskich.

„Dynamika liczebności zwierzyny a gospodarka łowiecka” to temat przedstawiony przez dr. Roberta Kamieniarza, który podjął próbę wykazania znaczenia ocen dynamiki liczebności populacji i poszukiwania przyczyn stwierdzonych trendów, dla racjonalnego zarządzania zasobami przyrody, których częścią są zwierzęta łowne.

Prof. Dariusz Gwiazdowicz w wystąpieniu „Łowiectwo a ochrona przyrody” przedstawił historyczne i współczesne spojrzenie na te jak by się wydawało przeciwstawne zagadnienia. Uzasadnił przedstawione stwierdzenie, że dzisiejsze łowiectwo jest nie tylko sztuką polowania, podpartą bogata tradycją i historią, lecz także jednym z elementów ochrony przyrody.

Kolejne wystąpienie prof. Borkowskiego dotyczyło szkód powodowanych przez zwierzynę w lasach, w którym prelegent próbował odpowiedź na ten jeden z najczęściej dyskutowanych problemów w gospodarce leśnej. Prelegent jako jedno z rozwiązań proponował półnaturalną hodowlę lasu, która być może w znacznej mierze spowoduje wyeliminowanie takich pojęć jak szkoda czy uszkodzenie.

Natomiast o szkodach powodowanych przez zwierzynę w uprawach rolnych opowiadał mgr. Michał Wójcik. Autor skupił się na podstawach prawnych w szacowaniu szkód, odpowiedzialności odszkodowawczej i metodach rozwiązywania wynikających z tego sporów.

Reprezentujący Zarząd Główny PZŁ. mgr Bartłomiej Popczyk pochylił się nad zagadnieniem dotyczącym handlu dziczyzną. Przedstawił zarówno argumenty podkreślające zalety spożywania dziczyzny, jak i wiele ograniczeń uniemożliwiających większy dostęp do pozyskanego w wyniku polowania mięsa i jego przetworów (brak tradycji oraz nawyków spożywania dziczyzny, regulacje prawne, mniejsza wydajność rzeźna i wysoka cena).

Ostatnim akcentem seminarium były rozważania prof. Piotr Skubały nad moralnym wymiarem polowania i potrzebą jego wykonywania. Prof. Skubała zdeklarowany przeciwnik łowiectwa przedstawił w sposób wyważony acz dosadny argumenty poddające w wątpliwość zasadność istnienia łowiectwa w obecnej formie. Dowodził, że w świetle najnowszych wyników badań, zwierzęta przeżywają emocje i potrafią wiele więcej niż się dotąd wydawało. Zmusza to nas do zrewidowania spojrzenia na zwierzęta. Jako przewrotność naszego świata podał przykład św. Huberta (patrona myśliwych), który doznał oświecenia, zaczął żyć w zgodzie z wartościami ekologicznymi, i co najważniejsze przestał zabijać.

Seminarium zakończyła krótka dyskusja, która była kontynuowana podczas skromnego poczęstunku.