Puszcza Notecka, o powierzchni około 133,4 tys. ha, tworzy największy, zwarty kompleks leśny na Nizinie Wielkopolskiej i jeden z największych w Polsce. Konsekwencją warunków siedliskowych Puszczy jest znaczna przewaga drzewostanów sosnowych (udział ok. 93%). Następstwem klęski strzygoni choinówki w latach 1922-1925, w wyniku której dokonano wyrębu drzewostanów na powierzchni około 75 tys. ha, jest wysoce niekorzystna struktura wiekowa drzewostanów. Wymienione uwarunkowania oraz fakt wchodzenia Puszczy w fazę intensywnego użytkowania wywołują wiele problemów urządzeniowych, hodowlanoochronnych, ekonomicznych, techniczno-technologicznych oraz coraz ważniejszych społecznych. Nazwanie tych problemów, zasygnalizowanie sposobów ich rozwiązania przy uwzględnieniu współczesnych uwarunkowań, to cele konferencji.
 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. rzecz. PAN – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz
Prof. dr hab. Piotr Łakomy
Prof. UPP dr hab. Wojciech Kowalkowski
Dr hab. Władysław Kusiak
Dr hab. Marek Wieruszewski
Mgr inż. Zbigniew Cykowiak


KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Dr inż. Andrzej Brusiło, Dyrektor RDLP w Pile

Wiceprzewodniczący Jerzy Flisykowski, Wiceprzewodniczący ZG PT

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, ul. Kalina 10, 64-920 Piła
Monika Gdaniec – monika.gdaniec@pila.lasy.gov.pl
Krzysztof Dymek – krzysztof.dymek@pila.lasy.gov.pl

Oddziału PTL
Członkowie:
Dr inż. Marcin Chirrek, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Pile
Rafał Cieślak, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju RDLP w Pile
Monika Gdaniec, Wydział Promocji i Rozwoju RDLP w Pile
Krzysztof Dymek, Wydział Ochrony Lasu RDLP w Pile, Sekretarz Nadnoteckiego Oddziału PTL
Dr Paweł Owsianny, Nadnotecki Instytut UAM w Pile
Sławomir Kmiecik, Przewodniczący Nadnoteckiego Oddziału PTL
Jacek Zwierzyński, Z-ca Przewodniczącego Nadnoteckiego Oddziału PTL
Krzysztof Sielecki, Przewodniczący Oddziału PTL w Szczecinie
Piotr Szyszko, Skarbnik Zarządu Wielkopolskiego Oddziału PTL
Marlena Kowalkowska, Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Poznaniu
Marcin Pelcner, Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP w Poznaniu
Jolanta Sojka, Naczelnik Wydziału Promocji i Mediów RDLP w Szczecinie
Prof. UPP dr hab. Jolanta Behnke-Borowczyk, Sekretarz Wielkopolskiego
Dr inż. Marlena Baranowska, członek Zarządu Wielkopolskiego Oddziału PTL, UPP
Dr inż. Radosław Witkowski, członek Zarządu Wielkopolskiego Oddziału PTL, UPP
Dr Kamil Szpotkowski, Sekretarz Rady Naukowo-Społecznej LKP Puszcza Notecka, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Jolanta Węgiel, UPP
Łukasz Grupiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice
Grzegorz Kupka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki


MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel Arche Piła, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 64-920 Piła
 

PROGRAM
18.10.2022 r. – Sesja plenarna
Prowadzący Sesję – prof. dr hab. A. Grzywacz, czł. rzecz. PAN, dr h. c. multi
10:00 – 10:30 otwarcie Konferencji
10:30 – 11:00 Lidia Sukovata Gradacje foliofagów sosny w Puszczy Noteckiej – historia, prognoza i możliwości przeciwdziałania
11:00 – 11:30 Wojciech Kowalkowski, Władysław Barzdajn, Antoni Sienkiewicz Problemy hodowlano-leśne w jednogatunkowych drzewostanach sosnowych w warunkach zdegradowanych siedlisk Puszczy Noteckiej
11:30 – 12:00 przerwa kawowa
12:00 – 12:30 Janusz Dawidziuk Zasoby Puszczy Noteckiej
12:30 - 13:00 Marek Wieruszewski, Edward Roszyk, Waldemar Moliński Wpływ jakości surowca sosnowego z Puszczy Noteckiej na jego racjonalne
wykorzystanie w przerobach mechanicznych

13:00 – 13:30 Władysław Kusiak Społeczny aspekt spraw związanych z gradacjami i Puszczą w ogólności
13:30 – 14:30 przerwa obiadowa
14:30 – 15:00 Jacek Pałkiewicz Walory podróżnicze Puszczy Noteckiej
15:00 – 15:30 Jerzy Flisykowski Historia debat publicznych poświęconych Puszczy Noteckiej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki leśnej
15:30 – 16:00 dyskusja, zakończenie sesji plenarnej

19.10.2022 r. – Sesje terenowe

20.10.2022 r. – Sesje referatowe
09:00 – 13:30 – dwie sesje referatowe w panelach: LAS oraz CZŁOWIEK + DREWNO
od 13:30 – obiad
każda SESJA w układzie:
09:00 – 11:00 – referaty + dyskusja na końcu
11:00 – 11:30 – przerwa kawowa
11:30 – 13:30 – referaty + dyskusja na końcu

LAS
Prowadzący – prof. dr hab. Piotr Łakomy
DREWNO
Prowadzący – prof. dr hab. Jerzy Smardzewski
09:00 - 09:15 Rafał Perz
Przebieg gradacji foliofagów sosny na obszarze Puszczy
Noteckiej w minionych dziesięcioleciach
Paweł Guzikowski,
Władysław Kusiak

Najwyższe, najgrubsze i najzasobniejsze drzewostany Puszczy Noteckiej
09:15 – 09:30 Zbigniew Filipek
Cechy drzewostanów i siedlisk powierzchni gradacyjnych strzygoni choinówki (Panolis flammea Schiff.) – czy jesteśmy w stanie precyzyjnie
prognozować zagrożenie lasów od tego gatunku
Bartosz Pałubicki, Witold Jarecki, Marek Wieruszewski, Dariusz Orlikowski
Parametryzacja przerobów drewna sosnowego w funkcji jakościowej
09:30 – 09:45 Marcin Czacharowski, Kamil Bielak, Stanisław Drozdowski
Cechy strukturalne jedno-, dwu- i wielogeneracyjnych
drzewostanów sosnowych
Jerzy Majka, Łukasz Czajkowski, Marek Wieruszewski, Radosław Mirski
Jakość suszenia wybranych sortymentów tarcicy sosnowej

 

09:45 – 10:00 Władysław Kusiak, Tomasz Najgrakowski, Mirosław Nowiński, Paweł Guzikowski, Adam Bajon
Struktura drzewostanu sosnowego na stokach Wielkiej Sowy w Puszczy Noteckiej
Bartosz Pałubicki, Witold Jarecki, Marek Wieruszewski, Dariusz Orlikowski
Jakościowo-ilościowa optymalizacja przerobu drewna sosnowego w produkcji ram łóżek
10:00 – 10:15 Stanisław Drozdowski, Marcin Czacharowski
Zagospodarowanie drzewostanów sosnowych w zmieniających się
uwarunkowaniach środowiskowych i społecznych
Jędrzej Kasprzak
Przemysł płyt drewnopochodnych w Polsce
10:15 – 10:30 Łakomy Piotr, Hanna Kwaśna, Roman Gornowicz, Konrad Kamiński, Łukasz Rymszewicz
Czy sposób przygotowania gleby przed odnowieniem drzewostanu może wpłynąć
na rozwój huby korzeni na przestrzeni  dekad?
Dyskusja
10:30 – 11:00 Dyskusja
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
LAS
Prowadzący – prof. dr hab. Piotr Łakomy
CZŁOWIEK
Prowadzący – dr hab. Władysław Kusiak
11:30 – 11:45 Robin Wilgan, Tomasz Leski
Wpływ inwazyjnych gatunków drzew: robinii akacjowej
(
Robinia pseudoacacia L.), czeremchy amerykańskiej
(
Prunus serotina Ehrh.) i dębu czerwonego (Quercus rubra L.)
na grzyby ektomykoryzowe związane z sosną zwyczajną
(
Pinus sylvestris L.)
Marek Nowak
Czas Próby – przyrodniczy, społeczny i ekonomiczny aspekt gradacji strzygoni choinówki
w Puszczy Noteckiej w latach 1922 -1925
11:45 – 12:00 Maria Rudawska, Tomasz Leski
Zawartość makro i mikroelementów oraz pierwiastków toksycznych w grzybach wielkoowocnikowych Puszczy Noteckiej
Roman Tomczak, Karol Tomczak
Historia Nadleśnictwa Sieraków na tle gradacji sówki choinówki (Panolis flammea Shiff.)

 

12:00 – 12:15 Andrzej Czerniak, Ewa E. Kurowska
Ocena oddziaływania systemów korzeniowych drzew na konstrukcje wybranych dróg
leśnych Puszczy Noteckiej bezinwazyjną metodą georadarową
Arkadiusz Słabig
Oddział Partyzancki „Mur” – konspiratorzy z Puszczy Noteckiej wobec dwóch totalitaryzmów
12:15 – 12:30 Andrzej Czerniak, Władysław Kusiak, Bernard Okoński
Jakościowa i ilościowa charakterystyka wody z samowypływów w środkowej części Puszczy Noteckiej
Kamil P. Szpotkowski
Miody Puszczy Noteckiej – analiza przyrodniczo historyczno-biochemiczna
12:30 – 12:45 Bernard Okoński
Dostępność wody dla lasu z uwzględnieniem susz od początku XX w. na obszarze Puszczy Noteckiej
Paweł Anders
Zmiany, zmiany, zmiany...
12:45 – 13:00 Kamil P. Szpotkowski
Źródliska Puszczy Noteckiej – oaza bioróżnorodności na granicy terry i hadesu
Dyskusja
13:00 – 13:30 Dyskusja

PROGRAM W WERSJI PDF DO POBRANIA